دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
معاونت توسعه مديريت و منابع
اطلاعيه آگهی استخدام
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
زمان ثبت نام به پايان رسيده است.
راهنماي آزمون
قابل توجه متقاضيان محترم :
اطلاعیه شماره چهار - بررسي مدارک
اطلاعیه شماره سه
اطلاعیه شماره دو
اطلاعیه شماره یک